Amendement van het lid Kappeyne van de Coppello C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 16

AMENDEMENT VAN HET LID KAPPEYNE VAN DE COPPELLO CS.

Ontvangen 14 december 1976

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II wordt gewijzigd als volgt: Aan artikel 1.4 wordt een volzin toegevoegd, luidende: Meervoudig kiesrecht is uitgesloten.

Toelichting De door de Regering voorgestelde tekst maakt het mogelijk dat bij wet beperkingen en uitzonderingen worden aangebracht op het principe «one man one vote», omdat de zinsnede «behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen» ook terugslaat op het woord «gelijkelijk». Het amendement beoogt een mogelijke inbreuk op een gelijke uitoefening van het kiesrecht met betrekking tot alle algemeen vertegenwoordigende organen tegen te gaan. Dat betekent dat bij dergelijke verkiezingen uitgesloten wordt dat sommige kiesgerechtigden meer stemmen kunnen uitbrengen dan andere. Over de aard van het kiesstelsel, bijv. enkelvoudig of meervoudig, wordt in dit artikel niet beslist.

Kappeyne van de Coppello Rietkerk Koning Evenhuis Dees Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13872, nr. 16

 
 
 

2.

Meer informatie