Amendement van het lid Waltmans - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 14

AMENDEMENT VAN HET LID WALTMANS

Ontvangen 10 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel 1.4 wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: De wet kan deze rechten ook toekennen aan ingezetenen, die geen Nederlander zijn.

Toelichting De bedoeling van de wijziging is niet bij voorbaat het kiesrecht uit te sluiten voor ingezetenen die geen Nederlander zijn. Wanneer dit amendement wordt aanvaard kan het in wetsontwerp 13991 voorgestelde artikel 7.7. vervallen en dient de tekst van het in wetsontwerp 13990 voorgestelde eerste lid van artikel 7.6 te worden aangepast.

Waltmans

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13872, nr. 14

 
 
 

2.

Meer informatie