Nota van verbeteringen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 9

NOTA VAN VERBETERINGEN Ontvangen 19 oktober 1976

Inde memorie van antwoord (zitting 1976-1977 -13872, nr. 7) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

Bladzijde 28: De eerste zin van de eerste alinea onder «Tweede lid (omroep)» dient als volgt te worden gelezen: In de fractie van de P.v.d.A. is de vraag gerezen of toevoeging van de woorden «behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet» ook niet bij het tweede lid op zijn plaats zou zijn, zulks om de overeenstemming met de drukpersvrijheid duidelijker tot uiting te brengen.

Bladzijde 31: In de vijfde regel van de vierde alinea wordt tussen «gemotiveerd» en «is» ingevoegd: waarom.

Bladzijde 42: De eerste twee zinnen van de tweede alinea onder «Artikel A..4 (overgangsregeling kiesrecht)» dienen als volgt te worden gelezen: Een algemeen vertegenwoordigend orgaan «bestaat» in de zin van artikel A..4 vanaf het moment waarop het daadwerkelijk functioneert. Voor een gekozen orgaan is dat het tijdstip waarop het voor de eerste maal bijeen komt.

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13872, nr. 9

 
 
 

2.

Meer informatie