Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het voorzitterschap van de verenigde vergadering der Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 6

AMENDEMENT VAN HET LID DE KWAADSTENIET CS.

Ontvangen 16 maart 1981

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II wordt artikel 3.1.12a als volgt gelezen: De kamers in verenigde vergadering benoemen uit de leden een voorzitter. De Kwaadsteniet Patijn Brinkhorst M. Bakker Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16640, nr. 6

 
 
 

2.

Meer informatie