Amendement van het lid De Kwaadsteniet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 15

AMENDEMENT VAN HET LID DE KWAADSTENIET Ontvangen 19 januari 1981

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt aan artikel 2.2.4 een vierde lid toegevoegd luidende: 4. Het reglement van orde van de ministerraad wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.

De Kwaadsteniet

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16036 (R 1139), nr. 15

 
 
 

2.

Meer informatie