Amendement van de leden De Kwaadsteniet en Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 14

AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE KWAADSTENIET EN BRINKHORST Ontvangen 19 januari 1981

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, wordt artikel 2.2.4, derde lid, als volgt gelezen: 3. De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regerings­beleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

De Kwaadsteniet Brinkhorst Tweede Kamerzitting 1980-1981, 16036 (R 1139), nr. 14

 
 
 

2.

Meer informatie