Amendement van het lid Waltmans - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 11

AMENDEMENT VAN HET LID WALTMANS

Ontvangen 13 januari 1981

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.2.6 wordt als volgt gelezen:

Artikel 2.2.6 Alle wetten en koninklijke besluiten worden door een of meer ministers of staatssecretarissen en door de Koning ondertekend.

Toelichting Door verandering in de volgorde van de ondertekende personen wordt tot uitdrukking gebracht dat eerst vast dient te staan dat de Ministeriële verant­woordelijkheid van het besluit op zich genomen wordt, alvorens de Koning zijn handtekening kan plaatsen. De handtekening van de Koning vormt als het ware het sluitstuk waarmede hij verklaart dat er geen beletsel is het be­sluit te publiceren en er rechtskracht aan te verlenen. Het woord «mede» kan komen te vervallen, aangezien dit geen enkele functie (meer) heeft.

Waltmans

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16036 (R 1139), nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie