Amendement van het lid Van Thijn - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID VAN THIJN

Ontvangen 9 januari 1981

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.2.4, derde lid, wordt als volgt gelezen: 3. De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regerings­beleid.

Toelichting Deze formulering komt overeen met de oorspronkelijke tekst van het voor­stel zoals het aan de Raad van State is voorgelegd en nadien gewijzigd is in­gediend. Zij sluit beter aan bij de bedoeling van het wetsontwerp om aan de positie van de ministerraad als zelfstandig orgaan binnen ons staatkundig bestel een grondwettelijke basis te geven die ook recht doet aan de toegeno­men betekenis van de collectieve ministeriële verantwoordelijkheid voor het algemeen regeringsbeleid.

VanThijn

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16036 (R 1139), nr. 10

 
 
 

2.

Meer informatie