Amendement van het lid De Kwaadsteniet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

AMENDEMENT VAN HET LID DE KWAADSTENIET

Ontvangen 20 januari 1981

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I De considerans wordt als volgt gelezen: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voor­stel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen en in ver­band daarmee wijzigingen aan te brengen in drie wetten houdende verkla­ring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verande­ring in de Grondwet.

II In artikel II wordt in artikel 2.2.5, eerste lid, in plaats van «staatssecretaris­sen » gelezen: onderministers.

III In artikel II wordt in artikel 2.2.5, tweede lid, in de eerste en tweede volzin in plaats van «staatssecretaris» telkens gelezen: onderminister.

IV In artikel II wordt in artikel 2.2.7 in plaats van «staatssecretarissen» gele­zen: onderministers.

V In artikel II wordt in artikel 2.2.8 in plaats van «staatssecretarissen» gele­zen: onderministers.

VI Na artikel IV worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16035, nr. 21

ARTIKEL V

De wet van 17 december 1980, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Stb. 1980, 673) wordt gewijzigd als volgt: In artikel II wordt in artikel 3.1.8, tweede en derde lid, het woord «staatssecretaris» ver­vangen door: onderminister.

ARTIKEL VI

De wet van 17 december 1980, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal (Stb. 1980, 674) wordt gewijzigd als volgt: In artikel II wordt in de artikelen 3.2.5, eerste lid, en 3.2.7 het woord «staatssecretarissen» vervangen door: onderministers.

ARTIKEL VII

De wet van 17 december 1980, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staats­secretarissen en het recht van onderzoek (Stb. 1980, 675) wordt gewijzigd als volgt: In artikel II wordt in artikel 3.2.4 het woord «staatssecretarissen» ver­vangen door: onderministers.

De Kwaadsteniet

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16035, nr. 21

 
 
 

2.

Meer informatie