Amendement van het lid Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 20

AMENDEMENT VAN HET LID BRINKHORST Ontvangen 20 januari 1981

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt aan artikel 2.2.5 een derde lid toegevoegd, luidende: 3. Een minister kan voor zijn ministerie één staatssecretaris als ondermi nister aanwijzen.

Brinkhorst Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16035, nr. 20

 
 
 

2.

Meer informatie