Amendementen van het lid De Kwaadsteniet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 18

AMENDEMENTEN VAN HET LID DE KWAADSTENIET

Ontvangen 19 januari 1981

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

In artikel II wordt artikel 2.2.7 als volgt gewijzigd:

I In de tweede volzin vervalt «en de staatssecretarissen».

Aan het artikel wordt een volzin toegevoegd, luidende: De koninklijke besluiten waarbij de staatssecretarissen worden benoemd of ontslagen, worden mede door de betreffende minister ondertekend.

De Kwaadsteniet

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16035, nr. 18

 
 
 

2.

Meer informatie