Amendementen van het lid De Kwaadsteniet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

.2.3, tweede lid, vervalt.

II Na artikel 2.2.3 wordt een nieuw artikel 2.2.3a ingevoegd, luidende:

Artikel 2.2.3a

Naast de ministers, belast met de leiding van een ministerieel departe­ment, kunnen ook ministers benoemd worden die daarmee niet belast zijn.

De Kwaadsteniet

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16035, nr. 17

 
 
 

2.

Meer informatie