De stemmingen in verband met het ontwerp van (rijks-)-wet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgeven-de m... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 17 juni 1980 orde 13

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het ontwerp van (rijks-)-wet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgeven-de macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften (15047 (R 1099)).

De Voorzitter: Mij is gevraagd om heropening van de beraadslaging. Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Korte-van Hemel (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Gelet op de beantwoording van de Minister van Binnenlandse Zaken in tweede instantie trek ik mede namens de overige indieners mijn amendement op stuk nr. 15 in.

De Voorzitter: Aangezien de amende-menten-Korte-van Hemel c.s. (stuk nrs. 15,1 t/m IV) zijn ingetrokken, maken zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De heer Roethof (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Gehoord de discussie over mijn gewijzigde amendement op stuk nr. 18 kan ik er wel vrede mee hebben als deze zaak verder besproken wordt bij het hoofdstuk Raad van State. Daarom zou ik dit gewijzigde amendement nu willen intrekken.

De Voorzitter: Aangezien het gewijzigde amendement-Roethof c.s. (stuk nr. 18) is ingetrokken, maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De beraadslaging wordt gesloten. Artikel I wordt zonder stemming aangenomen. De artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.6 van artikel II worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde amendement-Roethof c.s. (stuk nr. 19) wordt bij zitten en opstaan verworpen. De Voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP en DS'70 vóór dit amendement hebben gestemd.

Artikel 5.1.7 wordt zonder stemming aangenomen. De artikelen 5.1.8 en 5.1.9 worden zonder stemming aangenomen. Artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

Tweede Kamer 17 juni 1980

Wapenopslag Buitenlandse werknemers Grondwet

5395

Voorzitter Het nader gewijzigde amendement-Roethof c.s. (stuk nr. 20) wordt bij zitten en opstaan verworpen. De Voorzitter: Ik constateer dat dit amendement is verworpen met dezelf-de stemverhouding als het vorige. Artikel A 5.1.8 wordt zonder stemming aangenomen. Artikel A 5.1.9 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel III wordt zonder stemming aangenomen. Artikel IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen. De Voorzitter: In het formulier van afkondiging moet in de tweede alinea na 'Allen' en in de derde alinea na 'genomen hebben' telkens een komma worden geplaatst. In de vierde alinea moet na 'Statuut' worden ingevoegd: voor het Koninkrijk. In het publikatie-en uitvoeringsbevel moet na 'ambtenaren' een komma worden geplaatst. Deze verbeteringen zullen worden aangebracht. Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie