De stemming over de motie-Brinkhorst c.s. over amendering van beleidsvoornemens in begrotingswetten - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 17 juni 1980 orde 18

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over de motie-Brinkhorst c.s. over amendering van beleidsvoornemens in begrotingswetten (15047, R 1099, nr. 21).

De Voorzitter: Mij is gevraagd om heropening van de beraadslaging. Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. Daartoe wordt besloten. D De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Verleden week heeft de Minister in tweede termijn gezegd, dat de onderhavige materie door de studiecommissie beschouwd zal worden. Wij wensen de motie in te trekken. De Voorzitter: Aangezien de motie-Brinkhorst c.s. (15047, R 1099, nr. 21) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit. De beraadslaging wordt gesloten. De Voorzitter: Ik stel voor, de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken over een terugzendingsrecht van de Eerste Kamer (16131) voor kennisgeving aan te nemen. Daartoe wordt besloten.

 
 
 

2.

Meer informatie