Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de waterstaat

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 25 september 1979

De leden van de fractie van de P.v.d.A. memoreerden, dat de Minister van Verkeer en Waterstaat parlementaire instemming met de Nota «Naar een nieuw waterschapsbestel» constateerde (Handelingen zitting 1978-1979, blz. 4039 rechterkolom). Zij tekenden hierbij evenwel aan, dat deze nota niet in de Eerste Kamer is behandeld. Het was deze leden opgevallen, dat in vergelijking tot de bepalingen over provincies en gemeenten in de Grondwet weinig wordt geregeld met betrekking tot de waterschappen; geen regels betrekking hebbend op bestuursorganen noch over de verkiezing van deze organen, terwijl regelingen met betrekking tot heffingen e.d. eveneens ontbreken; voorts is met betrekking tot de openbaarheid van vergaderingen een andere tekst gekozen. Ook al hadden deze leden begrip voor de verschillen in taak en status toch vermochten zij niet in te zien, dat uitsluitend daarin de grote verschillen inzake de grondwetsbepalingen hun verklaring kunnen vinden. Mede in het licht van de discussies over bovengenoemde nota aan de overzijde moet naar het oordeel van de aan het woord zijnde leden een centraliserende tendens worden geconstateerd, ondanks de wijzigingen, die tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het onderhavige grondwetsvoorstel zijn aangebracht.

De voorzitter van de commissie, Teijssen De griffier van de commissie. Liesveld Eerste Kamer, zitting 1979-1980,13993, nr. 4

 
 
 

2.

Meer informatie