Amendementen van de leden Van der Burg en Nijpels - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en ridderorden

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 14

AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN NIJPELS

Ontvangen 28 augustus 1980

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I In artikel I wordt in plaats van «II en III» gelezen: ll-IV.

II In artikel II vervalt artikel 5.2.12.

III Na artikel II wordt een nieuw artikel III ingevoegd, luidende:

Artikel III

Aan de Grondwet wordt het volgende additionele artikel toegevoegd:

Artikel A 5.2 Totdat ter zake bij de wet een voorziening zal zijn getroffen blijft artikel 74, eerste lid, van de Grondwet naar de tekst van 1972 van kracht.

Toelichting De amendementen beogen het grondwetsartikel over de adeldom te doen vervallen en een nadere wettelijke regeling te doen bevorderen. Het is noodzakelijk dat in de wet nauwkeurig wordt vastgelegd in welke gevallen erkenning, verheffing en inlijving in de Nederlandse adel kan plaatsvinden.

Van der Burg Nijpels

Tweede Kamerzitting 1979-1980, 15883 (R 1129), nr. 14

 
 
 

2.

Meer informatie