Amendement van het lid Van Rooijen C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belastingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID VAN ROOIJEN CS.

Ontvangen 28 mei 1980

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II wordt artikel 5.2.6.a als volgt gelezen: Belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet. Andere heffingen van het Rijk worden bij de wet geregeld.

Toelichting Het amendement beoogt,-in navolging van de Staatscommissie van Ad-vies inzake de Grondwet en de Kieswet in haar eindrapport (blz. 199-200)-met de handhaving van de term «uit kracht van een wet» uit artikel 188, lid 1, van de huidige Grondwet tot uitdrukking te brengen dat bij delegatie in de belastingwetgeving grote terughoudendheid geboden is. Toekenning van een legislatieve macht aan de Regering in fiscalibus is ongewenst voor zover het betreft de elementen van het belastbaar feit, de basis van het tarief en de kring van de belastingplichtigen. Een ruime bevoegdheid tot delegatie zou de mogelijkheid openen dat afbreuk wordt gedaan aan het van oudsher hier te lande en ook elders gehuldigde beginsel dat geen belasting wordt geheven zonder consent van de wetgever.

Van Rooijen Nijpels Wöltgens Brinkhorst Abma Verbrugh Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15575, nr. 10

 
 
 

2.

Meer informatie