Amendementen van de leden Wöltgens en Van Amelsvoort - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 11

AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN WÖLTGENS EN VAN AMELSVOORT

Ontvangen 18 maart 1980

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I Indebeweegreden wordt in plaats van «de artikelen 73 en 190-192» gelezen: de artikelen 73 en 190-192, alsmede tot opneming van een bepaling in-zake het geldstelsel.

II In artikel I wordt in plaats van «artikel II» gelezen: de artikelen II en III.

III Na artikel I wordt een nieuw artikel II ingevoegd, luidende:

ARTIKEL II

In een in de Grondwet op te nemen hoofdstuk 5, Wetgeving en bestuur, par. 2, Overige bepalingen, wordt het volgende opgenomen:

Artikel 5.2.7a

De wet regelt het geldstelsel.

Toelichting Door het vervallen van de artikelen 73 en 190-192 zou in de Grondwet elke bepaling van monetaire aard ontbreken. Het voorgestelde vervangend artikel spreekt voor zich. Bij aanneming van deze amendementen moet aan het intitulé worden toegevoegd:, alsmede tot opneming van een bepaling inzake het geldstelsel.

Wöltgens Van Amelsvoort

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15468, nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie