Bijlage bij de nota naar aanleiding van het eindverslag - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 10

BIJLAGE BIJ DE NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG In deze bijlage zijn opgenomen de teksten van de monetaire bepalingen uit de Grondwetten van de lidstaten van de Europese Gemeenschap en van de Verenigde Staten.

Artikel 74 Grondwet België

Artikel 74. Hij heeft het recht munt te slaan, ter uitvoering van de wet.

Artikelen 73 en 88 Grondwet Duitse

Bondsrepubliek

Artikel 73 (Gegenstand der ausschlieszlichen Gesetzgebung) 4. das Wahrungs-, Geldund Münzwesen, Masze und Gewichte sowie die Zeitbestimmung; Artikel 88 (Bundesbank)

Der Bund errichtet eine Wahrungsund Notenbank als Bundesbank.

Artikel 26 Grondwet

Denemarken

  • The King may cause money to be coined as provided by Statute.

Artikel 34 Grondwet

Frankrijk Artikel 34. -La loi est votée par Ie Parlement. La loi fixe les régies concernant: -l'assiette, Ie taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; Ie régime d'émission de la monnaie.

Artikel 39 Grondwet

Luxemburg

Artikel 39. Le Grand-Duc a Ie droit de battre monnaie en exécution de la loi.

Artikel I, achtste lid, vijfde zinsnede Grondwet Verenigde Staten Section 8 1. The Congress shall have power 5. To coin money, regulatethe value thereof, and of foreign coin, andfix the Standard of weights and measures;

De Grondwetten van Ierland en Italië kennen geen monetaire bepalingen.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15468, nr. 10

 
 
 

2.

Meer informatie