Motie van het lid Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

3 april 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; gezien het advies van de Commissie inzake volkenrechtelijke vraagstukken dd. 28 november 1979;

overwegende, dat blijkens dit advies de eventuele toekomstige plaatsing van nieuwe kernwapens in Nederland kan plaatsvinden op basis van het met de Verenigde Staten gesloten Mutual Defence Assistance Agreement van 1950 in de vorm van een uitvoeringsovereenkomst op grond van artikel 62, eerste lid onder b) van de Grondwet;

van mening, dat de parlementaire betrokkenheid met betrekking tot de plaatsing van kernwapens in Nederland dient te worden versterkt;

verzoekt de Regering, toe te zeggen, dat de in verband met eventuele plaatsing van kernwapens te sluiten overeenkomsten, zo deze al aangemerkt kunnen worden als uitvoeringsovereenkomsten in de zin van artikel 62, eerste lid onder b) van de Grondwet, niettemin aan de Staten-Generaal ter goedkeuring zullen worden voorgelegd, en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkhorst

Tweede Kamerzitting 1979-1980,15049 (R 1100), nr. 17

 
 
 

2.

Meer informatie