Amendement van het lid Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENT VAN HET LID BRINKHORST Ontvangen 18 maart 1980

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

In artikel II wordt in artikel 5.2.1. na het eerste lid een nieuw tweede lid in-gevoegd, luidende:

  • Beleidsafspraken die niet als verdragen kunnen worden aangemerkt, behoeven goedkeuring van de Staten-Generaal, indien een der Kamers de wens te kennen geeft het aangaan van zodanige beleidsafspraken aan de voorwaarden van voorafgaande goedkeuring te willen binden.

Toelichting Beoogd wordt de mogelijkheid van parlementaire goedkeuring uit te strekken tot die categorie handelingen van de Regering, waarbij politieke committeringen worden aangegaan, zonder dat daarmee de talrijke tweevoudige bestuursdaden in het dagelijks buitenlands beleid worden beoogd. Deze worden ook door de term verdragen uitgezonderd.

Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15049 (R 1100), nr. 13

 
 
 

2.

Meer informatie