Nota van wijzigingen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

.1 wordt een nieuw artikel 5.2.0 ingevoegd, luidende:

Artikel 5.2.0

Bij het voeren van het buitenlandse beleid bevordert de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

B. 1. In artikel 5.2.1 vervalt het vierde lid. 2. Na artikel 5.2.2.b wordt een nieuw artikel 5.2.2.c ingevoegd, luidende:

Artikel 5.2.2c

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

C. Artikel 5.2.3 wordt als volgt gelezen:

Artikel 5.2.3

  • Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal. 2. De toestemming is niet vereist, wanneer het overleg met de Staten-Generaal ten gevolge van een feitelijk bestaande oorlogstoestand niet mogelijk is gebleken. 3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. 4. Het bepaalde in het eerste en het derde lid is van overeenkomstige toepassing voor een verklaring dat een oorlog beëindigd is.
  • In het in artikel III voorgestelde artikel 5.2.1, eerste lid, wordt in plaats van «naarde Grondwet van 1972» gelezen: van de Grondwet naar de tekst van 1972

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15049 (R 1100), nr. 8

Toelichting De onder 1 voorgestelde wijzigingen zijn reeds in de memorie van antwoord toegelicht. De wijziging onder 2 strekt ertoe de tekst van artikel A 5.2.1, eerste lid, in overeenstemming te brengen met de tekst van andere voorgestelde additionele artikelen (artikel A 5.1.8 van wetsontwerp 15047 (R 1099), artikel A 5.2.6.1 van wetsontwerp 15681).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Minister van Buitenlandse Zaken, C. A. van der Klaauw Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15049 (R 1100), nr. 8

 
 
 

2.

Meer informatie