Amendementen van het lid Korte-van Hemel C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

8 mei 1980

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5.1.2, eerste lid, wordt in plaats van «door of vanwege de Koning» gelezen: door de Koning.

II In artikel 5.1.2, tweede lid, wordt in plaats van «door of vanwege de Koning» gelezen: door de Koning.

III In artikel 5.1.3 wordt in plaats van «door of vanwege de Koning» gelezen: door de Koning.

IV In artikel 5.1.4 wordt in plaats van «door of vanwege de Koning» gelezen: door de Koning.

Toelichting De door de Regering voorgestelde tekst maakt de weg open voor een ongewenste deconstitutionalisering bij de indiening van wetsontwerpen door een kabinet. Zo wordt naar de woorden van de door de Regering voorgestel-de bepaling het werken meteen algemene machtiging aan een kabinet tot indiening van wetsontwerpen mogelijk. Het begrip «door de Koning» biedt de vereiste staatsrechtelijke ruimte om de huidige praktijk te continueren.

Korte-van Hemel Van derSanden De Kwaadsteniet Faber Van der Burg Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15047 (R 1099), nr. 15

 
 
 

2.

Meer informatie