Nota naar aanleiding van het eindverslag - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

DUITSE BONDSREPUBLIEK

Artikel 76

(Nederlandse vertaling:)

(1) Een voorstel van wet wordt bij de Bondsdag door de Bondsregering, uit de Bondsdag zelf of door de Bondsraad ingediend. (2) Voorstellen van wet van de Bondsregering worden in eerste instantie aan de Bondsraad gezonden. De Bondsraad heeft de bevoegdheid binnen een termijn van zes weken zijn standpunt inzake deze voorstellen te bepalen. De Bondsregering kan een voorstel van wet waarvan zij bij de toezending de Bondsraad te kennen heeft gegeven dat het bij wijze van uitzondering een voorstel met een bijzonder spoedeisend karakter betreft, na drie weken aan de Bondsdag zenden, ook ingeval zij nog geen kennis heeft kunnen nemen van het standpunt van de Bondsraad; zodra de Bondsregering van het standpunt inzake het voorstel van de Bondsraad heeft kennis genomen, zendt zij dit onverwijld aan de Bondsdag. (3) Een voorstel van wet van de Bondsraad wordt door de Bondsregering, vergezeld van haar overwegingen, binnen een termijn van drie maanden aan de Bondsdag gezonden. Zij dient hierbij haar opvatting bij te voegen.

(Oorspronkelijke Duitse tekst:) (1) Gesetzesvorlagen werden beim Bundestage durch die Bundesregierung, aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15047 (R 1099), nr. 11

(2) Vorlagen der Bundesregierung sind zunachst dem Bundesrate zuzuleiten. Der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen zu diesen Vorlagen Stellung zu nehmen. Die Bundesregierung kann eine Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den Bundesrat ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, nach drei Wochen dem Bundestage zuleiten, auch wenn die Stellungnahme des Bundesrates noch nicht bei ihr eingegangen ist; sie hat die Stellungnahme des Bundesrates unverzüglich nach Eingang dem Bundestage nachzureichen. (3) Vorlagen des Bundesrates sind dem Bundestage durch die Bundesregiering innerhalb von drei Monaten zuzuleiten. Sie hat hierbei ihre Auffassung darzulegen.

Artikel 80

(Nederlandse vertaling:)

(1) Door de wet kunnen de Bondsregering, een Bondsminister of de regeringen van de deelstaten worden gemachtigd verordeningen uit te vaardigen. De wet bepaalt inhoud, doel en omvang van de verleende machtiging. De verordening noemt de rechtsregels waarop zij steunt. Indien de wet bepaalt dat een machtiging kan worden overgedragen, is voor de overdracht van de machtiging een verordening nodig. (2) Tenzij een wettelijke regeling van de Bondsrepubliek anders bepaalt, behoeven verordeningen van de Bondsregering of van een Bondsminister inzake grondregels en kosten in verband met het gebruik van de voorzieningen van de spoorwegen en van de posterijen, telegrafie en telefonie, en inzake de bouw en de exploitatie van het spoorwegnet, alsmede verordeningen op grond van wetten die de goedkeuring van de Bondsraad behoeven of die in opdracht van de Bondsrepubliek door de deelstaten of uit eigener beweging worden uitgevaardigd, de goedkeuring van de Bondsraad.

(Oorspronkelijke Duitse tekst:) (1) Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierung ermachtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei mussen Inhalt, Zweck und Ausmass der erteilten Ermachtigung im Gesetze bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben. Ist durch Gesetz vorgesehen, dass eine Ermachtigung weiter übertragen werden kann, so bedarf es zur Übertragung der Ermachtigung einer Rechtsverordnung. (2) Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, vorbehaltlich anderweitiger bundesgesetzlicher Regelung, Rechtsverordnungen der Bundesregierung oder eines Bundesministers über Grundsatze und Gebühren für die Benutzung der Einrichtungen der Bundeseisenbahnen und des Postund Femmeldewesens, über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen, sowie Rechtsverordnungen auf Grund von Bundesgesetzen, die der Zustimmung des Bundesrates bedürfen oder die von den Landern im Auftrage des Bundes oder als eigene Angelegenheit ausgeführt werden.

FRANKRIJK

Artikel 38

(Nederlandse vertaling:)

De Regering kan voor de uitvoering van haar program machtiging aan het Parlement vragen om, gedurende een beperkte termijn, door middel van besluiten maatregelen te nemen die gewoonlijk door de wet worden vastgesteld.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15047 (R 1099), nr. 11

De besluiten worden, nadat de Raad van State is gehoord, door de Ministerraad genomen. Zij worden van kracht op het tijdstip waarop zij worden afgekondigd, maar vervallen indien het ontwerp van de bekrachtigingswet niet voor het ingevolge de machtigingswet vastgestelde tijdstip aan het Parlement is gezonden. Nadat de in de eerste alinea van dit artikel vermelde termijn is verstreken, kunnen de besluiten alleen door de wet worden gewijzigd in de aangelegenheden die tot het terrein van de wetgever behoren.

(Oorspronkelijke Franse tekst:)

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. . Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinea du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Artikel 45

(Nederlandse vertaling:)

Enig ontwerp of voorstel van wet wordt achtereenvolgens in beide Kamers van het parlement onderzocht ten einde te komen tot aanneming van een eensluidende tekst. Wanneer ten gevolge van een geschil tussen beide Kamers een ontwerp of voorstel van wet na twee lezingen door elke Kamer niet kan worden aangenomen of, ingeval de regering te kennen heeft gegeven dat het ontwerp of voorstel van wet een spoedeisend karakter heeft, na één lezing door elke Kamer, is de Minister-President bevoegd een uit beide Kamers samengestelde paritaire commissie bijeen te roepen die tot taak heeft een voorstel te doen inzake de tekst van de bepalingen die nog in behandeling zijn. De door de gemengde commissie opgestelde tekst kan door de regering ter goedkeuring aan de beide Kamers worden aangeboden. Elk amendement in het ontwerp of voorstel van wet behoeft de goedkeuring van de regering. Indien de gemengde commissie in gezamenlijk overleg niet tot aanneming van een tekst kan komen of indien deze tekst niet overeenkomstig de bepalingen van de vorige alinea is aangenomen, kan de regering na een hernieuwde lezing door de Assemblee Nationale en door de Sénat de Assemblée Nationale verzoeken een eindbeslissing te nemen. In dat geval kan de Assemblee Nationale hetzij de door de gemengde commissie opgestelde tekst, hetzij de laatste tekst waarover door haar werd gestemd, eventueel gewijzigd door een of meer door de Sénat aangenomen amendementen overnemen.

(Oorspronkelijke Franse tekst:)

Tout project ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblees du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblees, un project ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblee ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblees. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15047 (R 1099), nr. 11

Si la commission mixte ne parvient pas a l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues a l'alinéa précé-dent, Ie Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par Ie Sénat, demander a l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit Ie texte élaboré par la commission mixte, soit Ie dernier texte voté parelle, modifié Ie cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par Ie Sénat.

Artikel 47

(Nederlandse vertaling:)

Het parlement stemt over de ontwerpen van financiële wetten overeenkomstig de in een organieke wet vastgelegde voorwaarden. Indien de As-semblée Nationale niet in eerste lezing binnen een termijn van veertig dagen na toezending van een ontwerp van wet haar beslissing kenbaar heeft gemaakt, maakt de regering het ontwerp bij de Sénat aanhangig, die binnen een termijn van vijftien dagen een beslissing dient te nemen. Vervolgens wordt ingevolge het bepaalde in artikel 45 gehandeld. Indien het Parlement zijn beslissing niet binnen een termijn van zestig dagen kenbaar heeft gemaakt, kunnen de bepalingen van het ontwerp van wet door middel van een besluit van kracht worden. Indien een financiële wet waarbij de middelen tot dekking en de uitgaven van een begrotingsjaar zijn vastgesteld, niet tijdig genoeg is ingediend om te worden afgekondigd voor de aanvang van bedoeld begrotingsjaar, verzoekt de regering het Parlement haar met spoed machtiging te verlenen de belastingen te innen en stelt zij door middel van een algemene maatregel van bestuur gelden beschikbaar ten behoeve van de reeds goedgekeurde begrotingsposten. De in dit artikel vastgestelde termijnen worden opgeschort zolang het Parlement geen zitting houdt. De Rekenkamer staat het Parlement en de regering bij in het toezicht op de uitvoering van de financiële wetten.

(Oorspronkelijke Franse tekst:)

Le Parlement vote les projects de loi de finances dans les conditions pré-vues par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépöt d'un project, le Gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de quinze jours, II est ensuite procédé dans les conditions prévues a l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixantedix jours, les dispositions du project peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de eet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impöts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session. La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le controle de l'exécution des lois de finances.

IERLAND

Artikel 21

(Nederlandse vertaling:)

  • 1°. Een voorstel voor een financiële wet wordt uitsluitend bij de Dail Éireann ingediend.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15047 (R 1099), nr. 11

2°. Elk voorstel voor een financiële wet dat door de Dail Éireann is aangenomen, wordt ter overweging aan de Seanad Éireann gezonden. 2. 1°. Elk voorstel voor een financiële wet dat aan de Seanad Éireann ter overweging is gezonden, wordt binnen drie weken nadat het aan de Seanad Éireann is gezonden, aan de Dail Éireann teruggezonden, die het geheel of gedeeltelijk kan aannemen of verwerpen. 2°. Indien een zodanig voorstel voor een financiële wet niet binnen deze drie weken door de Seanad Éireann aan de Dail Éireann is teruggezonden of binnen deze drie weken is teruggezonden, voorzien van aanbevelingen die niet door de Dail Éireann worden aangenomen, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen door beide Kamers op het tijdstip waarop de termijn van genoemde drie weken is verstreken.

(Engelse tekst:)

  • 1°. Money Billsshall be initiated in Dail Éireann only. 2°. Every Money Bill passed by Dail Éireann shall be sent to Seanad Éireann for its recommendations. 2. 1°. Every Money Bill sent to Seanad Éireann for its recommendations shall, at the expiration of a period not longerthan twentyone days after it shall have been sent to Seanad Éireann, be returned to Dail Éireann, which may accept or reject all or any of the recommendations of Seanad Éireann. 2°. If such Money Bill is not returned by Seanad Éireann to Dail Éireann within such twentyone days or is returned within such twentyone days with recommendations which Dail Éireann does not accept, it shall be deemed to have been passed by both Houses at the expiration of thesaid twentyone days.

Artikel 24

(Nederlandse vertaling:)

  • Indien bij het door de Dail Éireann aannemen van enig voorstel van wet, dat geen voorstel van wet inzake een grondwetswijziging is, de Taoiseach bij een schriftelijke boodschap aan de President en aan de Voorzitters van beide Kamers van de Oireachtas verklaart dat naar het oordeel van de Regering het voorstel van wet een spoedeisend karakter heeft en noodzakelijk is voor het behoud van de openbare rust en veiligheid, dan wel op grond van een bestaande algemene binnenlandse of internationale noodtoestand, wordt de termijn voor beraadslaging over een zodanig voorstel van wet door de Seanad Éireann, indien de Dail Éireann daartoe besluit en de President, na de Council of State te hebben gehoord, daarmee instemt, verkort tot een zodanige termijn als in het besluit wordt omschreven. 2. Ingeval een voorstel van wet waarvoor de termijn voor beraadslaging door de Seanad Éireann ingevolge dit artikel is verkort, a. wanneer het geen voorstel voor een financiële wet betreft, door de Seanad Éireann wordt verworpen of door de Seanad Éireann, na te zijn gewijzigd, wordt aangenomen, zonder dat de Dail Éireann zich met die wijziging kan verenigen, of door de Seanad Éireann noch wordt aangenomen noch wordt verworpen, of b. wanneer het een voorstel voor een financiële wet betreft, hetzij door de Seanad Éireann met aanbev jlingen die niet door de Dail Éireann worden aangenomen, aan de Dail Éireann wordt teruggezonden of niet door de Seanad Éireann aan de Déil Éireann wordt teruggezonden, binnen de in het besluit vastgestelde termijn, wordt het voorstel van wet geacht te zijn aangenomen door beide Kamers van de Oireachtas op het tijdstip waarop bedoelde termijn is verstreken. 3. Wanneer een voorstel van wet waarvoor de termijn voor beraadslaging door de Seanad Éireann ingevolge dit artikel is verkort, wordt aangenomen, blijft de wet gedurende een termijn van ten hoogste negentig dagen van

1 De bepalingen van dit artikel behelzen een beperking van de rol van de Ierse Senaat in vergelijking met de normale procedure van wetgeving (artikel 20). 2 De Taoiseach is te vergelijken met een minister-president.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15047 (R 1099), nr. 11

kracht, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij is aangenomen, tenzij voor het verstrijken van deze termijn beide Kamers hun goedkeuring hebben gegeven dat bedoelde wet gedurende een langere termijn van kracht zal zijn, en deze aldus goedgekeurde langere termijn in door beide Kamers aangenomen besluiten zal zijn omschreven.

(Engelse tekst:)

  • If and whenever on the passage bij Dail Éireann of any BiII, other than a Bill expressed to be a Bill containing a proposal to amend the Constitution, the Taoiseach certifies bij messages in writing addressed to the President and to the Chairman of each House of the Oireachtas that, in the opinion of the Govemment, the Bill is urgent and immediately necessary for the preservation of the public peace and security, or by reason of the existence of a public emergency, whether domestic or international, the time for the consideration of such Bill by Seanad Éireann shall, if Dail Éireann so resolves and if the President, after consultation with the Council of State, concurs, be abridged to such period as shall be specified in the resolution. 2. Where a Bill, the time for the consideration of which by Seanad Éireann has been abridged underthis Article, (a) is, in the case of a Bill which is not a Money Bill, rejected by Seanad Éireann or passed by Seanad Éireann with amendments to which Dail Éireann does not agree or neither passed nor rejected bij Seanad Éireann, or (b) is, in the case of a Money Bill, either returned by Seanad Éireann to Dail Éireann with recommendations which Dail Éireann does not accept or is not returned by Seanad Éireann to Dail Éireann, within the period specified in the resolution, the Bill shall be deemed to have been passed by both Houses of the Oireachtas at the expiration of that period. 3. When a Bill the time for the consideration of which by Seanad Éireann has been abridged underthis Article becomeslawit shall remain inforcefor a period of ninety days from the date of its enactment and no longer unless, beforetheexpiration of that period, both Houses shall haveagreed that such law shall remain in force for a longer period and the longer period so agreed upon shall have been specified in resolutions passed by both Houses.

ITALIË

Artikel 72

(Nederlandse vertaling:)

Elk voorstel van wet dat aan een van de Kamers is gezonden wordt, overeenkomstig het Reglement van Orde, door een commissie onderzocht en vervolgens door de Kamer zelf, die daaraan artikelsgewijs en ten slotte door middel van een eindstemming haar goedkeuring hecht. Het Reglement van Orde voorziet in een verkorte procedure voor ontwerpen van wet met een spoedeisend karakter. In het Reglement van Orde is tevens vastgelegd in welke gevallen en op welke wijze het onderzoek en de goedkeuring van voorstellen van wet aan commissies worden opgedragen, met inbegrip van vaste commissies die zodanig zijn samengesteld dat daarin de verschillende parlementaire groeperingen naar evenredigheid zijn vertegenwoordigd. In die gevallen wordt een voorstel van wet, alvorens daarover een eindstemming plaatsvindt, bovendien aan de Kamer gezonden, indien de Regering of één tiende van het aantal leden van de Kamer of één vijfde van het aantal leden van de commissie verzoekt dat daarover wordt beraadslaagd of wordt gestemd door de Kamer zelf, dan wel dat dit voorstel aan de Kamer wordt gezonden ten einde definitief te worden goedgekeurd door middel van stemming bij hoofdelijke Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15047 (R 1099), nr. 11

oproeping. In het Reglement van Orde wordt de wijze bepaald waarop het werk van de commissie wordt openbaar gemaakt. De normale procedure voor de beraadslaging en stemming over een voorstel van wet door de Kamer vindt altijd toepassing in geval van wetsvoorstellen die betrekking hebben op de grondwet of het kiesrecht, en van wetsvoorstellen betreffende delegatie van wetgevende macht, alsmede met betrekking tot de bevoegdheid tot ratificatie van internationale verdragen en met betrekking tot de stemming over begrotingen en herziene begrotingen.

(Engelse vertaling:)

Every Bill submitted to one of the Chambers is, according tothe Standing Orders, examined by a Committee and then by the Chamber itself which approves it, article by article, and subsequently with a final vote. The Standing Orders provide an abbreviated procedure for Bills declared to be urgent. They also lay down in what cases and in what manner the examination and approval of Bills shall be submitted to committees, including Standing Committees so composed as to reflect the various proportions of the Parliamentary groups. Furthermore, in such cases, a Bill, until it is finally voted upon, issubmitted totheChamber, if the Govemment oronetenth of the members of the Chamber oronefifth of the Committee demandthat it be debated and voted on by the Chamber itself or submitted to the latter for its final approval with a nominal vote. The Standing Orders decide as to the way in which the work of the Committees shall be divulged. The normal procedure for the debating and voting of Bills by the Chamber is always applied in the case of Bills of a constitutional and electoral nature andforthosedelegating legislative power, for authority to ratify international treaties, and for voting on budgets and rectified budgets.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15047 (R 1099), nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie