Nota van wijzigingen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

NOTA VAN WIJZIGINGEN

Ontvangen 13 februari 1980

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 5.1.2 wordt als volgt gelezen: 1. Voorstellen van wet kunnen worden ingediend door of vanwege de Koning en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 2. Voorstellen van wet waarvoor behandeling door de Staten-Generaal in verenigde vergadering is voorgeschreven, kunnen worden ingediend door of vanwege de Koning en, voor zover de betreffende artikelen van hoofdstuk 2 dit toelaten, door de verenigde vergadering. 3. Voorstellen van wet, in te dienen door de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering, worden bij haar door een of meer leden aanhangig gemaakt. B. In de artikelen 5.1.3 en 5.1.4 wordt in plaats van «vanwege de Koning» gelezen: door of vanwege de Koning.

C. In artikel 5.1.5, tweede volzin, wordt in plaats van «vanwege haar» gelezen: door haar.

D. In artikel 5.1.6 wordt in plaats van «vanwege de voorsteller» gelezen: door of vanwege de indiener.

E. In artikel 5.1.9, tweede lid, tweede volzin, wordt in plaats van «regelt» gelezen: bepaalt.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, De Minister van Binnenlandse Zaken,

De Staatssecretaris van Justitie, Tweede Kamerzitting 1979-1980,15047 (R 1099), nr. 9

 
 
 

2.

Meer informatie