Gewijzigd ontwerp van wet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden, waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken, alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

, tweede en derde lid, van toepassing is.

Artikel 7.14

De geschillen tussen openbare lichamen worden bij koninklijk besluit beslist, tenzij deze behoren tot de kennisneming van de rechterlijke macht of hun beslissing bij de wet aan anderen is opgedragen.

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13995, nr. 11

ARTIKEL III

Aan de Grondwet wordt het volgende additioneel artikel toegevoegd:

Artikel A 7.14

Bepalingen in andere regelingen dan de wet, ingevolge welke bepalingen geschillen tussen openbare lichamen op andere wijze dan bij Koninklijk besluit worden beslist, blijven gedurende vijfjaren van kracht, voorzover niet binnen die termijn bij de wet in de beslissing van deze geschillen is voorzien.

ARTIKEL IV

De artikelen 79 en 158 van de Grondwet vervallen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, De Minister van Binnenlandse Zaken,

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 13995, nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie