Tweede nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden, waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken, alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

2 december 1978

In het onder artikel II voorgestelde artikel 7.13 wordt in de tweede volzin in plaats van «artikel 7.12, tweede lid» gelezen «artikel 7.12, tweede en derde lid».

Toelichting Deze wijziging vloeit voort uit de wijziging van artikel 7.12 bij de nota van wijziging op wetsontwerp 13994 waarbij aan artikel 7.12 een derde lid is toegevoegd.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13995, nr. 10

 
 
 

2.

Meer informatie