Amendement van het lid Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en anderen dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 11

AMENDEMENT VAN HET LID BRINKHORST

Ontvangen 26 februari 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II vervalt in artikel 7.12, derde lid, de tweede volzin.

Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13994, nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie