Nota van wijzigingen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en anderen dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 9

NOTA VAN WIJZIGINGEN Ontvangen 22 december 1978

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: a. In artikel 7.12, tweede lid, vervallen in de eerste zin de woorden «en het toezicht op». b. Aan artikel 7.12 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 3. De wet regelt het toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Minister van Sociale Zaken, W.AIbeda Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13994, nr. 9

 
 
 

2.

Meer informatie