Gewijzigd amendement van het lid Van Rossum ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 13 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 15

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN ROSSUM TER VERVAN-GING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 1 maart 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 7.11, eerste lid, in plaats van «voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald» gelezen: voor zover dit nietgeschiedt bij de wet of, onder bij de wet te bepalen omstandigheden bij algemene maatregel van bestuur.

Toelichting De in het wetsontwerp voorgestelde redactie maakt het mogelijk om krachtens de wet bevoegdheden aan anderen dan de Kroon te delegeren. Blijkens de gewisselde stukken is er behoefte aan een ruimere bevoegdheid voor de Kroon dan de thans bestaande bepalingen in de artikelen 4 en 63 van de Waterstaatswet 1900. Het amendement strekt ertoe ruimere mogelijkheden toe te kennen aan de Kroon zonder echter onduidelijke delegatie aan anderen toe te laten.

Van Rossum

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13993, nr. 15

 
 
 

2.

Meer informatie