Amendement van het lid Van Rossum - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 14 Herdruk

AMENDEMENT VAN HET LID VAN ROSSUM Ontvangen 27 februari 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 7.11, derde lid, in plaats van «provinciale en overige» gelezen: provinciale toezicht, het oppertoezicht en het overige.

Toelichting In de nota naar aanleiding van het eindverslag wordt opgemerkt dat het zeker niet in de bedoeling ligt om ter zake van het toezicht een principiële wijziging van het bestaande systeem in te leiden. Hiervan uitgaande ligt het dan in de lijn en bevordert het tevens de duidelijkheid om in de Grondwet naast het provinciale en het overige toezicht ook uitdrukkelijk het oppertoezicht te vermelden. Hiertoe strekt het bovenstaan-de amendement.

Van Rossum

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 13993, nr. 14

 
 
 

2.

Meer informatie