Tweede nota van wijzigingen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN Ontvangen 22 december 1978

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: a. In artikel 7.11, tweede lid, vervallen de woorden «en het toezicht op». b. Aan artikel 7.11 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 3. De wet regelt het provinciale en overige toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Minister van Verkeer en Waterstaat, D. S.Tuijnman Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13993, nr. 10

 
 
 

2.

Meer informatie