Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

MOTIE VAN DE HEER FEU CS.

Voorgesteld 4 mei 1982

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen overwegende, dat de Regering voornemens is toepassing te geven aan additioneel artikel IX van de Grondwet;

van oordeel, dat er verschil van opvatting bestaat over de vraag of daarbij sprake is van een meer dan zuiver redactionele en terminologische aanpassing in de zin van artikel IX;

voorts van oordeel, dat -nu de Regering tevens voornemens is om nog in deze kabinetsperiode grondwetsherzieningsvoorstellen in te dienen met betrekking tot de ongewijzigd gebleven artikelen -er geen dringende redenen aanwezig zijn toepassing te geven aan additioneel artikel IX;

nodigt de Regering uit af te zien van haar voornemen tot het indienen van een aanpassingswetsontwerp als bedoeld in additioneel artikel IX en met spoed uitvoering te geven aan de artikelen 212 en 214 van de Grondwet, en gaat over tot de orde van de dag.

Feij Van der Werff Ginjaar Heijne Makkreel Veder-Smit Eerste Kamer, zitting 1981-1982, 16905 enz., nr. 47d

 
 
 

2.

Meer informatie