Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belastingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Zitting 1981-1982 Nr. 47e

16905

Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

16906 (R 1169)

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

16907

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk, lichaam

16908

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen

inzake sociale grondrechten

16909 (R 1170)

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

16910

Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen 16911 (R 1171)

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

16912

Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal

16913

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal

16914

Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal

16915 (R 1172)

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek

19916 (R 1173)

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

16917 (R 1174)

Verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake uitzonderingstoestanden Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belastingen Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de begroting

16918 (R 1175)

16919

16920

16921

Eerste Kamer, zitting 1981-1982, 16905 enz., nr. 47e

16922

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192, alsmede tot het opnemen van een bepaling inzake het geldstelsel

16923

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht

16924

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen

16925

Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake ambtenaren

16926

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur

16927 (R 1176)

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en

ridderorden

16928

Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de justitie

16929 (R 11 77)

Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Hoge Raad der Nederlanden 16930 (R 1178)

Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven

16931

Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

16932

Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn

16933

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat

16934

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid

16935

Verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden, waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken, alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen

16936

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van bepalingen inzake splitsing van een voorstel

16937 (R 1179)

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2

16938

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van het additionele artikel inzake heerlijke rechten Eerste Kamer, zitting 1981-1982, 16905 enz., nr. 47e

 
 
 

2.

Meer informatie