Memorie van antwoord - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

BIJLAGE BIJ DE MEMORIE VAN ANTWOORD AAN DE EERSTE KAMER Overzicht van belangrijke onderwerpen, ten aanzien waarvan is afgeweken van het advies van de (meerderheid van de) staatscommissie Cals/Donner en van het advies van de Raad van State

Onderwerp

Verhouding tot advies Staatscommissie Verhouding tot advies Raad van State

Vindplaatsen

 • I. 
  Wetsontwerp 13872: 1. Toetsing van de wet aan de grondwetsbepalingen inzake klassieke grondrechten
 • Horizontale werking van grondrechten
 • Beperken van grondrechten

Artikel 1.1.: a. Gel i j ke geval I en gel ij k behandelen i.p.v. gelijke bescherming verlenen b. Politieke gezindheid als verboden discriminatiegrond opgenomen afgeweken van meerderheid, conform minderheid t.a.v. klassieke grondrechten afgeweken van meerderheid t.a.v. sociale grondrechten niet afgeweken afgeweken van aanvaarden van algemene beperkingen

niet afgeweken

deels conform, deels afgeweken afgeweken van aanvaarden van algemene beperkingen

afgeweken

afgeweken

MvT' blz. 13-14 RvS2 blz. 57 NR3 blz. 76 MvA" blz. 9 NES

 • Hand. " blz. 2114-211

MvT blz. 15-16 RvS blz. 57-58 NR

blz. 76-77 MvA blz. 10-11 NE

blz. 2 Hand. blz. 2115, 2126

MvT blz. 20-22 RvS blz. 58-60 NR blz. 79 MvA blz. 11-12 NE

-Hand . blz. 2116, 2127

MvT blz. 24-25 RvS blz. 59,60,63 NR blz. 80,81,86 MvA blz. 15-19 NE

blz. 2

-2128

Hand. blz. 2150-2155

 • Artikel 1.7.: a. lid 1: inlichtingen garen, ontvangen en doorgeven niet afzonderlijk vermeld

lid 3: openbaren van gedachten of gevoelens door andere media opgenomen lid 4: uitzondering voor handelsreclame

afgeweken

niet afgeweken

afgeweken van meerderheid, conform minderheid

afgeweken

deels conform deels deels afgeweken R. v. State eens met strekking, maar bepaling lijkt R. van State overbodig

MvT

 • memorie van toelichting, 13872, nr. 3. RvS

" advies Raad van State, 13872, nr. 4. NR

 • nader rapport aan de Koningin naar aanleiding van advies Raad van State, 13872, nr.4.

4 MvA

" memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, 13872, nr. 7. 5 NE

 • nota naar aanleiding van eindverslag voor de Tweede Kamer, 13872, nr. 11. " Hand. ■ Handelingen Tweede Kamer, zitting 1976-1977.

MvT blz. 33 RvS blz. 67 NR blz. 92 MvA NE Hand. blz. 2195-219 MvT blz. 32, 34-36 RvS blz. 66-68 NR blz. 91-94 MvA blz. 30-31 NE Hand. blz. 2195-219 MvT blz. 37-38 RvS blz. 68-69 NR blz. 94-95 MvA blz .31-32 NE Hand. blz. 2195-2197

Eerste Kamer, zitting 1976-1977,13872 en 13873, nr. 55b

Onderwerp

Verhouding tot advies

Verhouding tot advies

Vindplaatsen Staatscommissie

Raad van State

 • Artikel 1.10,: lid 1: eerbiediging persoon-

afgeweken lijke levenssfeer als recht erkend Artikel 1.14.: Iid4: Uitoefening van grondafgeweken rechten door degene aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen

 • Artikel A 1.6.1.: processieverbod terstond

afgeweken doen vervallen

niet afgeweken

 • R. 
  van State acht vraagstuk niet zo dringend dat opneming van bepaling in Grondwet nodig zou zijn

afgeweken

MvT blz. 39-41 RvS blz. 70 NR

blz. 96 MvA blz. 34-35 NE

-Hand. blz. 2201-220

MvT blz. 50 RvS blz. 71 NR blz. 99 MvA blz. 40 NE

-Hand. blz. 2203

MvT blz. 30-31, 52 RvS blz. 65 NR blz. 90 MvA blz. 42-43 NE

 • Hand.

-

II. Wetsontwerp 13873: 1. Klassieke en sociale grond" rechten samenbrengen in hoofdstuk I afgeweken van meerderheid, conform minderheid

niet afgeweken

MvT' blz. 4-6 RvS2 blz. 17-19 NR3 blz. 24-26 MvA4 blz. 7-10 NE5 Hand.6 blz. 2114,2120-2122. 2124-2125

Geen onderverdeling in dat hoofdstuk

afgeweken

Artikel 1.18.: lid 2: geen bepaling omtrent stakingsrecht

afgeweken

afgeweken

MvT blz. 4-6 RvS blz. 17-19 NR

blz. 24-26 MvA blz. 7-9 NE

-Hand. blz. 2114, 2120-21501-12 4--2125

MvT blz. 11 RvS blz. 21-22 NR

blz. 30 MvA blz. 15-16 NE

blz. 4 Hand, blz. 2122-2123, 2145 2146, 2316,2321

1 MvT

■ memorie van toelichting, 13873, nr. 3. 2 RvS " advies Raad van State, 13873, nr. 4. 3 NR

 • nader rapport aan de Koningin naar aanleiding van advies Raad van State, 13873, nr. 4. 4 MvA
 • memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, 13873, nr. 7. ! NE
 • nota naar aanleiding van eindverslag voor de Tweede Kamer, 13873, nr. 10. ' Hand. = Handelingen Tweede Kamer, zitting 1976-1977.

Eerste Kamer, zitting 1976-1977,13872 en 13873, nr. 55b

 
 
 

2.

Meer informatie