Voorstel van de heer De Geer van Oudegein C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

VOORSTEL VAN DE HEER DE GEER VAN OUDEGEIN CS. Voorgesteld 1 februari 1977

De ondergetekende dient op grond van het bepaalde in artikel 14 van het Reglement van Orde der Kamer het voorstel in af te wijken van het besluit van de Voorzitter der Kamer tot een houden van de openbare behandeling der ontwerpen van wet rakende de Grondwet, nrs. 13872,13873 en 13957 (R 1039) op 5 en 6 april a.s. en doet het voorstel dat de Kamer op grond van artikel 65 van haar Reglement van Orde in een later stadium de dag der openbare beraadslaging zal bepalen.

De Geer van Oudegein

Dit voorstel wordt ondersteund door de ter openbare vergadering van 1 februari 1977 aanwezige leden De Vries, Ten Kate-Veen, Van Hulst, Meuleman, Rijnders, Piket en Maris.

Eerste Kamer, zitting 1976-1977, 13872, 13873,13957 (R 1039), nr. 55

 
 
 

2.

Meer informatie