Gewijzigde motie van de heer Feij C.S. - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE HEER FEU CS.

Voorgesteld 11 mei 1982

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen, overwegende, dat de Regering voornemens is toepassing te geven aan additioneel artikel IX van de Grondwet;

van oordeel, dat er verschil van opvatting bestaat over de wijze waarop de Regering, blijkens de gegeven informatie, hieraan uitvoering wil geven, waarbij sprake is van een meer dan zuiver redactionele en terminologische aanpassing in de zin van artikel IX;

voorts van oordeel, dat -nu de Regering tevens voornemens is om nog in deze kabinetsperiode grondwetsherzieningsvoorstellen in te dienen met betrekking tot de ongewijzigd gebleven artikelen -er geen dringende redenen aanwezig zijn toepassing te geven aan additioneel artikel IX;

nodigt de Regering uit af te zien van haar voornemen tot het indienen van een aanpassingswetsontwerp als bedoeld in additioneel artikel IX en met spoed uitvoering te geven aan de artikelen 212 en 214 van de Grondwet, en gaat over tot de orde van de dag.

Fe ij Ginjaar Heijne Makkreel Veder-Smit Van der Werff Eerste Kamer, zitting 1981-1982, 16905 enz., nr. 47e

 
 
 

2.

Meer informatie