Vergelijkend overzicht van de artikelen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van bepalingen inzake splitsing van een voorstel

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

HOOFDSTUK 8 HERZIENING VAN DE GRONDWET

HOOFDSTUK IX HERZIENING VAN DE GRONDWET

DERTIENDE HOOFDSTUK VAN VERANDERINGEN

Artikel 8.1 1. De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen.

Artikel 102 1. De wet verklaart dat een verandering in de Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen.

Artikel 210 Elk voorstel tot verandering in de Grondwet wijst de voorgestelde verandering uitdrukkelijk aan. De wet verklaart dat er grond bestaat om het voorstel, zoals zij het vaststelt, in overweging te nemen.

  • De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe vanwege de Koning ingediend voorstel, een voorstel voor zodanige wet splitsen. 3. Na de bekendmaking van de wet bedoeld in het eerste lid worden de kamers der Staten-Generaal ontbonden.
  • De nieuwe kamers overwegen het voorstel en kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
  • Na de bekendmaking van deze wet worden de kamers ontbonden.
  • De nieuwe kamers overwegen het voorstel in verenigde vergadering. Deze kan dit alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. 4. Zij kan met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen het voorstel splitsen.

Artikel 211 Na de afkondiging dezer wet worden de Kamers ontbonden. De nieuwe Kamers overwegen dat voorstel en kunnen niet dan met twee derden der uitgebrachte stemmen de aan haar overeenkomstig voornoemde wet voorgestelde verandering aannemen.

(Geen bepaling)

  • De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe vanwege de Koning ingediend voorstel, met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen een voorstel tot verandering splitsen.

1 In dit overzicht zijn de resultaten van de behandeling in de Tweede Kamer verwerkt.

Eerste Kamer, zitting 1977,14 213, nr. 1

Wetsontwerp

Staa tsc omm issie

Grondwet

Artikel 8.2 1. Voordat de in tweede lezing aangenomen voorstellen tot verandering in de Grondwet door de Koning worden bekrachtigd, kunnen bij de wet: a. de aangenomen voorstellen en de ongewijzigd gebleven bepalingen van de Grondwet voor zoveel nodig aan elkaar worden aangepast; b. de indeling in en de plaats van hoofdstukken, paragrafen en artikelen, alsmede de opschriften worden gewijzigd. 2. Een voorstel van wet, houdende voorzieningen als bedoeld in het eerste lid onder a, kunnen de kamers alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 103 1. Voordat de in tweede lezing aangenomen voorstellen tot verandering in de Grondwet door de Koning worden bekrachtigd, kunnen bij de wet: a. de aangenomen voorstellen en de ongewijzigd gebleven bepalingen van de Grondwet voor zoveel nodig aan elkaar worden aangepast; b. de indeling in en de plaats van hoofdstukken, paragrafen en artikelen, alsmede de opschriften worden gewijzigd. 2. Een voorstel van wet, houdende bepalingen als bedoeld in het eerste lid onder a, kunnen de kamers alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel IX Voordat de in tweede lezing aangenomen voorstellen tot verandering in de Grondwet door de Koning worden goedgekeurd, kunnen bij de wet: a. de aangenomen voorstellen en de ongewijzigd gebleven bepalingen van de Grondwet voor zoveel nodig aan elkaar worden aangepast; b. de indeling in hoofdstukken, afdelingen, paragrafen en artikelen, de opschriften en de nummering van de artikelen worden ge-Het ontwerp van een wet, houdende bepalingen als bedoeld onder a, kunnen de Kamers der Staten-Generaal niet aannemen dan met twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 8.3 De veranderingen in de Grondwet, door de Staten-Generaal aangenomen en door de Koning bekrachtigd, treden terstond in werkingmadat zij zijn bekendgemaakt.

Artikel 104 1. De veranderingen in de Grondwet, door de Staten-Generaal aangenomen en door de Koning bekrachtigd, worden bekendgemaakt en treden terstond in werking.

Artikel 212 De veranderingen in de Grondwet, door de Koning en de Staten-Generaal vastgesteld, worden plechtig afgekondigd en bij de Grondwet gevoegd.

Artikel 8.4 Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een verandering in de Grondwet, blijven gehandhaafd, totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet een voorziening is getroffen.

Artikel 104 2. Bestaande autoriteiten, wetten en andere regelingen en besluiten blijven gehandhaafd totdat daarvoor door het bevoegde gezag een regeling is getroffen.

Artikel 215 De op het ogenblik van de afkondiging van een verandering in de Grondwet bestaande autoriteiten, verbindende wetten, reglementen en besluiten blijven gehandhaafd, totdat zij door andere volgens de Grondwet zijn vervangen.

Artikel 8.5 De tekst van de herziene Grondwet wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt, waarbij hoofdstukken, paragrafen en artikelen kunnen worden vernummerd en verwijzingen dienovereenkomstig kunnen worden veranderd.

Artikel 105 De tekst van de herziene Grondwet wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt, waarbij hoofdstukken, paragrafen en artikelen kunnen worden vernummerd en verwijzingen dienovereenkomstig kunnen worden veranderd.

Artikel 214 De tekst der herziene Grondwet wordt door de Koning bekendgemaakt. De hoofdstukken, de afdelingen van elk hoofdstuk en de artikelen kunnen door Hem doorlopend worden genummerd; Hij verandert zo nodig de verwijzingen.

Artikel 8.6 De Grondwet kan bij de wet met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in overeenstemming worden gebracht. De artikelen 8.3, 8.4 en 8.5 zijn van overeenkonv stige toepassing.

Artikel 106 De tekst van de Grondwet kan bij de wet met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in overeenstemming worden gebracht. De artikelen 104 en 105 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 213 De tekst van de Grondwet kan bij de wet met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden zoals dit thans luidt of nader mocht komen te luiden in overeenstemming worden gebracht. De artikelen 210, 211 en 212 zijn daarbij niet van toepassing.

Eerste Kamer, zitting 1977,14 213, nr. 1

 
 
 

2.

Meer informatie