Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Met dit ontwerp van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 211 van de Grondwet het voorstel tot verandering van de Grondwet, vastgesteld bij de wet van 17 december 1980 (Stb. 674), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt. Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 1976/1977,14224; 1978/1979,14224; 1979/1980,14224, Handelingen I11979/1980, blz. 1919-1963; 2048-2056; 2061-2107; 2716-2724; 2740-2743;2876,Kamerstukken I 1979/1980,14224 (56,112,112a, 112b, 136), Handelingen I 1980/1981, blz. 35-55; 196-217; 271-272).

De Minister-President, Ministervan Algemene Zaken, A. A. M. van Agt

De Ministervan Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Tweede Kamer, zitting 1981, 16914, nrs. 1-3

 
 
 

2.

Meer informatie