Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Met dit ontwerp van Rijkswet wordt in verband met het bepaalde in artikel 211 van de Grondwet het voorstel tot verandering van de Grondwet, vastgesteld bij de Rijkswet van 7 mei 1981 (Stb. 262), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt. Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 1979/1980, 16036 (R 1139); 1980/1981,16036 (R 1139), Handelingen II 1980/1981, blz. 2417-2461;2617-2649; 2793-2798; 2830-2838;2988,Kamerstukken I 1980/1981 (91,91a, 91b, 91c), Handelingen I 1980/1981, blz. 829-857).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Tweede Kamer, zitting 1981,16911 (R1171), nrs. 1-3

 
 
 

2.

Meer informatie