Wijziging van de grondwet - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Tweede Kamer der

Zitting 1981

16905-16938

16 905 Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

16906 (R 1169) Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

16 907 Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam

16 908 Verandering in de Grondwet, strekken-de tot opneming van bepalingen inzake sociale grondrechten

16909 (R 1170) Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

16910 Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen

16911 (R 1171) Verandering in de Grondwet, strekken-de tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

16912 Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal

16913 Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Staten-Generaal

Wijziging van de Grondwet

16914 Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal

16915(R1172) Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek

16916(R1173) Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

16917(R1174) Verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften

16918(R1175) Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen

16919 Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake uitzonderingstoestanden

16 920 Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belastingen

16921 Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de begroting

16922 Verandering in de Grondwet, strekken-de tot het doen vervallen van de artike-

len 73 en 190-192, alsmede tot het opnemen van een bepaling inzake het geldstelsel

16923 Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht

16 924 Verandering in de Grondwet, strekken-de tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen

16925 Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake ambtenaren

16926 Verandering in de Grondwet, strekken-de tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur

16927 (R 1176) Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en ridderorden

16 928 Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de justitie

16929 (R 1177) Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Hoge Raad der Nederlanden

16930 (R 1178) Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven

Tweede Kamer, zitting 1981, 16 905-16938, A-B

16 931 Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

16932 Verandering in de Grondwet, strekken-de tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn

16933 Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat

16934 Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid

16935 Verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden, waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen

16 936 Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet alsmede tot opneming van bepalingen inzake splitsing van een voorstel

16937(R 1179) Verandering in de Grondwet, strekken-de tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2

16 938 Verandering in de Grondwet, strekken-de tot het doen vervallen van het additionele artikel inzake heerlijke rechten

Tweede Kamer, zitting 1981, 16 905-16 938, A-B

 
 
 

2.

Meer informatie