Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Met dit ontwerp van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 211 van de Grondwet het voorstel tot verandering van de Grondwet, vastgesteld bij de wet van 17 december 1980 (Stb. 682), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt. Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 1977/1978, 15 046; 1978/1979,15 046; 1979/1980,15 046, Handelingen II 1979/1980, blz. 3901-3924; 4077-4094; 4429-4445; 4503-4504, Kamerstukken I 1979/1980,15 046(139); 1980/1981,15046 (15,15a), Handelingen I 1980/1981, blz. 217-229; 233-244; 273-274).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Tweede Kamer, zitting 1981, 16923, nrs. 1-3

 
 
 

2.

Meer informatie