Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192, alsmede tot het opnemen van een bepaling inzake het geldstelsel

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Met dit ontwerp van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 211 van de Grondwet het voorstel tot verandering van de Grondwet, vastgesteld bij de wet van 17 december 1980 (Stb. 681), met hetoog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt. Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen dp regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken I11979/1979, 15468; 1979/1980, 15468, Handelingen I11979/1980, blz. 3903-3905; 3918-3920; 4082-4085; 4431-4433; 4439-4440;4504, Kamerstukken I 1979/1980, 15 468 (93, 93a); 1980/1981, 15468 (22, 22a), Handelingen I 1980/1981, blz. 217-229; 233-244; 274).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Minister van Financiën a.i., G. M. V. van Aardenne

Tweede Kamer, zitting 1981, 16922, nrs. 1-3

 
 
 

2.

Meer informatie