Ontwerp van rij - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 2

ONTWERP VAN RIJKSWET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Rijkswet van 28 juni 1979 (Stb. 391) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2 in overweging te nemen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Grondwet ondergaat de in artikel II omschreven verandering.

ARTIKEL II

De artikelen 1 en 2 van de Grondwet vervallen.

S-BiZa

Tweede Kamer, zitting 1981, 16937 (R 1179), nrs. 1-3

Lasten en bevelen, dat deze Rijkswet in het Staatsblad en het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

De Ministervan Binnenlandse Zaken,

De Minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken,

Tweede Kamer, zitting 1981,16937 (R 1179), nrs. 1-3

 
 
 

2.

Meer informatie