Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en anderen dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegheid

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Met dit ontwerp van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 211 van de Grondwet het voorstel tot verandering van de Grondwet, vastgesteld bij de wet van 9 mei 1980 (Stb. 270), met het oog op de tweede lezing daar-van opnieuw aanhangig gemaakt. Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 1975/1976,13 994; 1976/1977, 13 994; 1977/1978, 13 994; 1978/1979, 13 994, Handelingen II 1978/1979, blz. 3649-3702; 4020-4047; 4117-4140; 4176-4203; 4285-4297, Kamerstukken 11979/1980,13 994 (5, 5a, 5b), Handelingen I 1979/1980, blz. 535-574; 576-577).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Minister van Sociale Zaken, W. Albeda

Tweede Kamerzitting 1981, 16934, nrs. 1-3

 
 
 

2.

Meer informatie