Raad Algemene Zaken, 16 oktober 2018 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 16 oktober 2018, 17:01.

Beelden van de Raad Algemene Zaken van 16 oktober 2018 in Luxemburg

Voornaamste resultaten

Europese Raad van oktober

De Raad rondde de voorbereiding van de Europese Raad op 18 oktober 2018 af met het bespreken van ontwerpconclusies.

Op die bijeenkomst zullen de EU-leiders naar verwachting opnieuw over migratie spreken. Bondskanselier Sebastian Kurz, die het Oostenrijkse voorzitterschap vertegenwoordigt, zal verslag uitbrengen over de voortgang met de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

De Europese Raad zal conclusies aannemen over interne veiligheid naar aanleiding van het thematisch debat van de leiders op 20 september in Salzburg.

Ook zullen de EU-leiders spreken over de externe betrekkingen, waaronder het partnerschap met Afrika en de komende top met de Liga van Arabische Staten.

Europese Raad, 18 oktober 2018

Rechtsstaat in Polen

In het kader van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU, lichtte de Commissie de Raad in over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de hervorming van het rechtsstelsel in Polen.

De ministers herhaalden hoezeer het van belang is dat de rechtsstaat in alle EU-lidstaten wordt gehandhaafd en benadrukten dat er concrete vooruitgang moet worden geboekt.

De Raad zal later op dit vraagstuk terugkomen.

Met redenen omkleed voorstel op grond van artikel 7, lid 1, VEU met betrekking tot Polen

Eerbiediging van de waarden van de Unie in Hongarije

Het voorzitterschap lichtte de ministers in over de volgende procedurele stappen in het kader van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU ten aanzien van Hongarije.

De Commissie zal de Raad een actuele stand van zaken geven over de betreffende inbreukprocedures.

Hongarije heeft aangegeven bereid te zijn schriftelijk te reageren op de inhoud van het met redenen omkleed voorstel van het Europees Parlement.

Met redenen omkleed voorstel op grond van artikel 7, lid 1, VEU met betrekking tot Hongarije

Het MFK is de langetermijnbegroting van de EU. Via het MFK wordt bepaald welke bedragen er beschikbaar zijn voor de uitvoering van de EU-prioriteiten.

Volgend meerjarig financieel kader

Het voorzitterschap gaf de ministers zijn oordeel over de stand van zaken bij de behandeling van de Commissievoorstellen betreffende het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027.

De Raad nam nota van het door het voorzitterschap opgestelde schriftelijk verslag over de stand van zaken.

Verslag van het voorzitterschap over de stand van zaken

Meerjarig financieel kader (achtergrondinformatie)

Tijdens de lunch bespraken de ministers vraagstukken in verband met onderzoek en innovatie (Horizon Europa) en Europese overheidsdiensten met het oog op de volgende langetermijnbegroting van de EU.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3644

Luxemburg

16 oktober 2018

09:30

Vooraf (documenten)

Indicatief programma, Raad Algemene Zaken, 16 oktober 2018

Voorlopige agenda, Raad Algemene Zaken, 16 oktober 2018

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden, Raad Algemene Zaken, 16 oktober 2018

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden van de zitting