Veiligheid versterken door EU-breed informatiesysteem

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 24 oktober 2018.

Het verbeterde Schengen-Informatiesysteem draagt bij aan de strijd van de EU tegen terrorisme, grensoverschrijdende criminaliteit en onregelmatige migratie.

Het Europees Parlement heeft op woensdag drie conceptvoorstellen aangekomen om het Schengen-Informatiesysteem, het meest gebruikte informatiesysteem voor veiligheid en grenscontrole in Europa, te verbeteren.

Nieuw in het verbeterde Schengen-Informatiesysteem:

  • Signaleringenvan onbekende personen die gezocht worden vanwege serieuze delicten en terrorisme
  • Nationale autoriteiten worden verplicht de details van terroristische daden met alle lidstaten te delen
  • Preventievesignaleringen van kinderen die het risico lopen ontvoerd te worden, met name door ouders, en extra signaleringen voor kwetsbare personen, en
  • Signaleringen om lidstaten te helpen terugkeerbeslissingen over illegaal verblijvende onderdanen van derde landen te handhaven

Op dit moment hebben grenscontrole-, politie-, douane-, juridische- en immigratieautoriteiten toegang tot het Schengen-Informatiesysteem. Met de hervorming krijgt ook Europol toegang. Het Europees Grens- en Kustwacht Agentschap krijgt toegang tot signaleringen die betrekking hebben op het uitvoeren van zijn taken.

Quote

Rapporteur Carlos Coelho (EVP, Portugal): "Het Schengen-Informatiesysteem is de ruggengraat van informatie-uitwisseling in Europa, zowel voor grenswachten als rechtshandhaving. Deze hervorming bereidt het systeem voor op de toekomst, verbetert de veiligheid en verzekert het vrije verkeer van personen. Het Schengen-Informatiesysteem is en blijft de grootste, meest-gebruikte en best-geïmplementeerde database in Europa die meer veiligheid garandeert voor onze burgers.”

Rapporteur Jeroen Lenaers (EVP, Nederland): "Door een gebrek aan informatie-uitwisseling tussen EU-lidstaten kunnen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen makkelijk verplichtingen omzeilen door naar een andere EU-lidstaat te vertrekken. Het terugkeerbeleid moet efficiënter, anders wordt het zeer ingewikkeld om steun te behouden voor het ontvangen van de asielzoekers die onze hulp nodig hebben.”

Vervolgstappen

Het voorstel voor grenscontrole is aangenomen met 530 stemmen voor en 50 tegen, met 66 onthoudingen. Het voorstel gerelateerd aan politie- en juridische samenwerking met 555 voor en 67 tegen, met 20 onthoudingen en het voorstel voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen met 500 stemmen voor en 103 tegen, met 41 onthoudingen.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten bereikten in juni al een akkoord over dit onderwerp maar dit moet nog wel formeel aangenomen worden door de lidstaten.

Achtergrond

Het Schengen-Informatiesysteem is ingevoerd in 1995 na het afschaffen van de interne grenzen in het Schengengebied. Een herziene versie (beter bekend als “SIS II") werd ontwikkeld in 2006 en werd operationeel in 2013. Het systeem is gebruikt in 30 Europese landen en werd in 2017 5 miljard keer geraadpleegd.


1.

Relevante EU dossiers