Veiligheidsunie: Commissievoorstel voor versterking eu-LISA aangenomen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 9 november 2018.

De Raad heeft vandaag het Commissievoorstel goedgekeurd om eu-LISA te versterken. Dit EU-agentschap is belast met het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.

De versterking van eu-LISA was een politieke prioriteit voor 2018-2019. Dit moet de interoperabiliteit verbeteren van EU-informatiesystemen voor migratie, veiligheid en grensbeheer en moet belangrijke beveiligingslacunes helpen dichten.

In een reactie op deze goedkeuring toonde Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, zich ingenomen: "Vanaf vandaag wordt eu-LISA een nog sterker zenuwcentrum van al onze informatiesystemen voor grenzen, migratie en veiligheid. Informatie is een krachtig instrument en met een versterkt agentschap krijgen immigratiefunctionarissen, grenswachten en rechtshandhavers de juiste informatie op het juiste moment. Dat zal ons helpen om tot een sluitend netwerk van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie te komen."

Julian King, commissaris voor de Veiligheidsunie: "De versterking van eu-LISA is een cruciale stap vooruit voor onze inspanningen om de interoperabiliteit van onze informatiesystemen te verbeteren. Dat zal er dan weer voor zorgen dat politiefunctionarissen en grenswachters op het terrein volledige, accurate en betrouwbare informatie krijgen zodat zij hun opdracht goed en doeltreffend kunnen uitvoeren. We zullen nu samen met de medewetgevers aan de slag gaan om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen over onze voorstellen op het gebied van interoperabiliteit."

In juni 2017 kwam de Commissie met het voorstel voor een upgrade van eu-LISA. In dat voorstel zou dit agentschap meer taken krijgen en gaan zorgen voor gecentraliseerd operationeel beheer van EU-informatiesystemen voor migratie, veiligheid en grensbeheer. De versterking van eu-LISA houdt in:

  • uitrol van interoperabiliteit van EU-informatiesystemen: zodra de Commissievoorstellen zijn aangenomen, wordt eu-LISA belast met de uitrol van de technische onderdelen die de EU-informatiesystemen interoperabel moeten maken;
  • ontwikkeling van nieuwe systemen: met het voorgestelde budget van €2 miljard voor de periode 2019-2027 kan het agentschap nieuwe grootschalige EU-informatiesystemen ontwikkelen en beheren, zoals het inreis-uitreissysteem (EES), het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS), en het verbeterde Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris-TCN);
  • upgrade van bestaande systemen: het agentschap zal zorgen voor onderhoud en verbetering van bestaande systemen, zoals het Schengeninformatiesysteem (SIS), het Visuminformatiesysteem (VIS) en Eurodac. Voor die systemen is het nu al verantwoordelijk;
  • ondersteuning van lidstaten: het agentschap zal lidstaten meer technische en operationele adhocondersteuning kunnen bieden.

Volgende stappen

Het voorstel dat de Raad vandaag heeft aangenomen, en waarover het Europees Parlement op 5 juli 2018 heeft gestemd, zal nu gezamenlijk worden ondertekend door de voorzitter van het Europees Parlement en het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad. Daarna wordt de tekst gepubliceerd in het EU-Publicatieblad en 20 dagen later wordt hij van kracht. Voor het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en het inreis-uitreissysteem (EES) zal het versterkte eu-LISA essentiële infrastructuur ontwikkelen. Daardoor kunnen deze nieuwe informatiesystemen tegen eind 2021 operationeel worden.

Achtergrond

In 2016 beklemtoonde voorzitter Juncker in zijn toespraak over de Staat van de Unie hoe belangrijk het is de huidige tekortkomingen in het gegevensbeheer te verhelpen en de interoperabiliteit van bestaande informatiesystemen te verbeteren. In april 2016 heeft de Commissie een mededeling over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid gepresenteerd en daarbij een discussie geëntameerd over de wijze waarop de werking van EU-informatiesystemen kan worden verbeterd om het grensbeheer en de interne veiligheid te verbeteren.

Sindsdien is de Commissie met voorstellen gekomen en heeft zij regelmatig verslag gedaan over de vooruitgang die is geboekt bij het dichten van de resterende informatielacunes in EU-informatiesystemen, zodat deze slimmer en doeltreffender kunnen samenwerken. Een van die voorstellen was het versterken van het mandaat voor eu-LISA. In juni 2017 heeft de Commissie haar voorstel ter zake gepresenteerd en in een gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten voor 2018-2019 hebben het Europees Parlement en de Raad toegezegd dit voorstel prioritair te zullen goedkeuren.

Sinds december 2012 is eu-LISA operationeel. Het werd belast met het operationele beheer van de EU-informatiesystemen SIS II, VIS en Eurodac. De centrale operationele taak is ervoor zorgen dat deze systemen 24/7 opereren. Daarnaast moest het agentschap ook met de nodige beveiligingsmaatregelen komen en ervoor zorgen dat gegevensbeveiliging en -integriteit, maar ook de inachtneming van EU-regels inzake gegevensbescherming daadwerkelijk zijn gewaarborgd.

Meer informatie

Persbericht - Veiligheidsunie: Commissie verheugd over goedkeuring door het Europees Parlement van het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en de versterking van eu-LISA

Verklaring - Security Union: A stronger EU Agency for the management of information systems for security and borders

Persbericht - Veiligheidsunie: Commissie zorgt voor interoperabiliteit EU-informatiesystemen

Factsheet - Security Union: Closing the information gap

Website eu-LISA

IP/18/6324

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers