Additionele artikelen

Inhoudsopgave van deze pagina:

I: Bepaling omtrent zwangerschapsverlof volksvertegenwoordigers

De artikelen 57a en 129, derde lid, tweede volzin treden eerst na vier jaar of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

II: Overgangsbepaling inzake kiesrecht voor wilsonbekwamen

Artikel 54, tweede lid, naar de tekst van 1983 blijft gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd.

III: - Vervallen -

Vervallen

IV: Wijziging Statuut

In artikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding <<1.>> voor het eerste lid.

V: - Vervallen -

Vervallen

VI: - Vervallen -

Vervallen

VII: - Vervallen -

Vervallen

VIII: - Vervallen -

Vervallen

IX: Bepaling inzake het nulla poena beginsel (art. 16)

Artikel 16 is niet van toepassing ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.

X: - Vervallen -

Vervallen

XI: - Vervallen -

Vervallen

XII: - Vervallen -

Vervallen

XIII: - Vervallen -

Vervallen

XIV: - Vervallen -

Vervallen

XV: - Vervallen -

Vervallen

XVI: - Vervallen -

Vervallen

XVII: - Vervallen -

Vervallen

XVIII: - Vervallen -

Vervallen

XVIII: - Vervallen -

Vervallen

XIX: Bepaling omtrent formulieren

Het formulier van afkondiging, vastgesteld bij artikel 81 en de formulieren van verzending en kennisgeving, vastgesteld bij de artikelen 123, 124, 127, 128 en 130 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen.

XX: - Vervallen -

Vervallen

XXI: - Vervallen -

Vervallen

XXII: - Vervallen -

Vervallen

XXIV: - Vervallen -

Vervallen

XXV: - Vervallen -

Vervallen

XXVI: - Vervallen -

Vervallen

XXVII: - Vervallen -

Vervallen

XXVIII: - Vervallen -

Vervallen

XXIX: - Vervallen -

Vervallen

XXX: - Vervallen -

Vervallen


Toelichting

De bij de Grondwet behorende additionele artikelen bevatten, anders dan de Grondwet zelf, bijzondere voorschriften voor een overgangsperiode na de algehele herziening van de Grondwet in 1983.

Verreweg de meeste van deze artikelen zijn inmiddels komen te vervallen, aangezien ze zijn uitgewerkt. (*)

Enkele additionele artikelen blijven hun betekenis houden, onder meer omdat de benodigde wetgeving nog niet tot stand is gekomen (de artikelen IX en XIX). Deze artikelen zijn in de voorgaande hoofdstukken aan de orde gekomen bij de grondwetsartikelen waarop zij betrekking hebben.