Hof van Justitie van de Europese Unie: benoeming van 11 leden

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 1 februari 2019.

Op 30 januari 2019 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten 10 rechters en 1 advocaat­generaal benoemd bij het Hof van Justitie van de Europese Unie i.

2 rechters en 1 advocaat­generaal zijn bij het Hof van Justitie benoemd. Daarnaast zijn 8 rechters bij het Gerecht benoemd.

Benoemingen bij het Hof van Justitie

In het kader van de gedeeltelijke vernieuwing in 2018 van de samenstelling van het Hof van Justitie, waar op 6 oktober 2018 de ambtstermijn van 14 rechters en 5 advocaten­generaal afliep, is Christopher Vajda (Verenigd Koninkrijk) herbenoemd tot rechter. Priit Pikamäe (Estland) werd voor het eerst benoemd tot advocaat-generaal.

De ambts­termijn van Pikamäe loopt van de datum waarop het vandaag genomen besluit ingaat tot en met 6 oktober 2024. De ambts­termijn van Vajda loopt tot en met 6 oktober 2024, of tot de datum waarop het Verenigd Koninkrijk zich uit de EU terugtrekt, indien die vroeger valt.

Daarnaast treedt Allan Rosas (Finland) op 7 oktober 2019 af als rechter bij het Hof van Justitie. In zijn plaats hebben de regeringen van de lidstaten Niilo Jääskinen (Finland) benoemd voor de resterende ambts­termijn tot en met 6 oktober 2021.

Benoemingen bij het Gerecht

Bij de driejaarlijkse gedeeltelijke vernieuwing van de samenstelling van het Gerecht, op 31 augustus 2019, zal de ambtstermijn van 23 rechters ten einde komen.

In dat verband zijn 6 rechters herbenoemd voor een ambts­termijn van 6 jaar, die ingaat op 1 september 2019:

  • Mariyana Kancheva (Bulgarije)
  • Alexander Kornezov (Bulgarije)
  • Stéphane Gervasoni (Frankrijk)
  • Inga Reine (Letland)
  • Ulf Öberg (Zweden)
  • Fredrik Schalin (Zweden)

In het kader van de 3e fase van de hervorming van het Gerecht zijn ook Laurent Truchot (Frankrijk) en Mirela Stancu (Roemenië) tot rechter benoemd, met ingang van 1 september 2019.

De ambts­termijn van Truchot loopt tot en met 31 augustus 2025 en die van Stancu tot en met 31 augustus 2022.

De ambts­termijn van Stancu is korter dan die van de andere rechters. Zij is een van de rechters die voor een periode van 3 jaar worden benoemd zodat hun ambts­termijn gelijkloopt met die van de andere rechter van dezelfde lidstaat. De rechters zijn herbenoembaar.

Volgende benoemingen

In de loop van dit jaar worden nog verschillende nieuwe benoemingen bij het Hof van Justitie en het Gerecht verwacht.

Zo moet er nog 1 rechter (uit Oostenrijk) worden benoemd om de gedeeltelijke vernieuwing van het Hof van Justitie van 2018 af te ronden. Ter voltooiing van de gedeeltelijke vernieuwing van het Gerecht van 2019 moeten er nog 17 rechters worden benoemd. Om de 3e fase van de hervorming van het Gerecht af te sluiten, moeten tot slot nog 7 rechters worden benoemd.

Achtergrond

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit 2 rechtbanken: het Hof van Justitie en het Gerecht.

Het Hof van Justitie bestaat uit 1 rechter uit elke lidstaat en 11 advocaten-generaal. Na de 3e fase van zijn hervorming zal het Gerecht 2 rechters uit elke lidstaat tellen.

De rechters en advocaten-generaal worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd na raadpleging van een comité dat de lidstaten adviseert over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van de ambten. Zij worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en aan alle gestelde eisen voldoen om in hun land het hoogste rechterlijke ambt te bekleden, of die bekendstaan als kundige rechtsgeleerden.

Download als PDF